Nepal Sewa News

Programme upasthit Mukhya atithi Philipenske Rajkumari Maria Amor…,Sabhamukh Sanokaji Shrestha,Anta Rastriya Buddhist Dharmake Ambassdor Aphinita Chaichan,Sammaniya Sabhasad Munu Sigdel ……………………………..

Manhari Peacepark Makawanpur Service News

Godly Gifts to Aphinita Chaichan  Bk Rewati and Bk Pavitra 

Princess Mariya Amor Philippines

Rakhi service news

3N Pradesh ke Mukhya Mantri ko rakhi bante hua ,centre ki sanchalika Bk Susila bahan , Saha   sanchalika Bk Rewati bahan, Senior Brother bk Vijaya Bhai ,Hetauda ,Nepal